چرا عزت نفس نداریم؟

عوامل مختلفی در به وجود آمدن احساس بی ارزشی در ما نقش دارند که معمولا بخش عمده آن در کودکی ما شکل می گیرند.

والدین نقش مهمی در به وجود آمدن باورهای افراد دارند.
افراد در طی زندگی تجربیاتی را به دست می آورند که آنها را به این نتیجه می رساند: من خوب نیستم

حال چه کار باید بکنیم؟

این کتاب قدم به قدم شما را راهنمایی می کند که:

قبل از هرچیز علت به وجود آمدن احساس بی ارزشی تان را درک کنید

و گام های عملی رسیدن به احساس ارزشمندی و عزت نفس را در اختیار شما می گذارد.